เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร


วิทยาศาสตร์ 
เป็นความรู้ที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ โดยเกิดจากการสังเกตประเด็นที่ต้องการหาคำตอบ  นำไปสู่การตั้งสมมติฐาน การทดลอง รวบรวมข้อมูล เพื่อสรุป หรืออธิบายประเด็นนั้นๆ

Advertisements